Pieejamie kursi

Kredītpunkti                                        2 kp                                                                

Stundu skaits                                      80                                                       

Teorija                                                  28

Semināri un praktiskie darbi               4

Laboratorijas darbi                             20

Patstāvīgie darbi                                28

Priekšzināšanas                           Mikrobioloģija un bioķīmija


Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu apmeklējums ir obligāts, 8 starppārbaudījumi (30%), laboratorijas darbi un praktiskie darbi (25%), eksāmens (35%), patstāvīgie darbi (10%).

Kursa plāns

1. Ievads. Pārtikas biotehnoloģija.  Fermentatīvo procesu jēdzieni.

2. Fermentatīvie procesi piena rūpniecībā.

3. Fermentatīvie procesi gaļas produktu tehnoloģijā.

4. Fermentatīvie procesi zivju pārstrādē.

5. Fermentatīvie procesi miltu un  maizes ražošanas tehnoloģijā.

6. Fermentatīvie procesi alkoholisko dzērienu rūpniecībā.

7. Fermentatīvie procesi augļu-ogu vīnu gatavošanas tehnoloģijā.

8. Fermentatīvie procesi augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tehnoloģijā.


Kredītpunkti                                     2 kp.

Stundu skaits:                                  80

Teorija                                               38

Semināri un praktiskie darbi          14

Patstāvīgie darbi                              28

 

Kursa anotācija

 

Kursa mērķis - sniegt zināšanas par ekosistēmu struktūru, klasifikāciju un funkcijām, ekoloģiskajiem faktoriem un to ietekmi uz organismiem un ekosistēmām. Kursa ietvaros tiek apskatīta populāciju struktūra, sugu daudzveidība uz Zemeslodes un to ietekmējošie faktori. Tiek analizētas vides veselības problēmas un iespējamie pasākumi vides kvalitātes uzlabošanai.

 

Kursa saturs

 

1. Ekoloģijas priekšvēsture

2. Ekosistēmu struktūra un funkcijas

3. Vides kvalitāte un vides veselība

4. Ekosistēmu klasifikācija

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu apmeklējums – obligāts.

Starppārbaudījumi (40 %)

Praktiskie darbi (30 %)

Studentu prezentācijas (30 %)

Mācību kursā aplūkotas šobrīd lietotās klasiskās analīžu metodes (kvalitatīvā analīze, gravimetrija, titrimetrija). Apskatītas paraugu sagatavošanas metodes un analīžu rezultātu datu apstrāde. Kurss sniedz priekšstatu par analīžu metožu izstrādi un to validāciju. Atsevišķi aplūkota analītisko laboratoriju darbība labas ražošanas prakses analītiskajās laboratorijās un prasības lai akreditētu analītisko laboratoriju Latvijas Republikā.

Kursa anotācija

Mācību kurss paredzēts fermentatīvo procesu norises un fermentu iedarbību uz substrātiem izpratnes veidošanai, izmantojot mūsdienīgos zinātnes un tehnoloģiju sasniegumus un IT iespējas. Sevišķa vērība tiek vērsta uz fermentatīvo procesu svarīgumu un to izmantošanas iespējām.

Rezultāti

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni

-  par fermentu klasifikāciju un tās nozīmi;

-  par fermentu izcelsmes nozīmi tehnoloģiskā procesa veidošanā;

-  par tehnoloģisko procesu īpatnībām mikrobioloģiskās izcelsmes fermentu iegūšanā;

-  par tehnoloģisko procesu īpatnībām augu valsts izcelsmes fermentu iegūšanā;  

-  par tehnoloģisko procesu īpatnībām dzīvnieku valsts izcelsmes fermentu iegūšanā.

 - iemaņas izmantot inženiertehniskās zināšanas, analītiski analizēt rezultātus:


Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semināru, praktisko darbu apmeklējums – obligāts, 5 starppārbaudījumi (20%), laboratorijas darbi (35%), patstāvīgie darbi (25%), gala ieskaite (20%).

Ja akumulētā atzīme nav mazāka par 8 ( ļoti labi), gala ieskaiti var nekārtot.


Kredītpunkti

3

Stundu skaits

120

Teorija

52

Semināri un praktiskie darbi

16

Laboratorijas darbi

10

Patstāvīgie darbi

42

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir veidot zināšanas par ķīmijas pamatjēdzieniem, pamatlikumiem, vielu uzbūvi un īpašībām loģiskā secībā, skaidrojot vielu īpašības atkarībā no to uzbūves.

Kursa plāns

1. Atomi, molekulas un joni

2. Ķīmiskā stehiometrija

3. Ūdens šķīdumi

4. Elektroni atomā

5. Ķīmisko elementu periodiskās īpašības

6. Ķīmiskā saite

7. Gāzes

8. Šķīdumu īpašības

9. Vielu skābās un bāziskās īpašības

10. Nemetāli

11. Metāli

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitītas atbildes  semināros (25%), nostrādāti laboratorijas darbi un ieskaitīti to protokoli (25%). Kursa pārbaudījums – rakstiska ieskaite (50%). Piedalīšanās semināros un laboratorijas darbos ir obligāta.


Kredītpunkti

3

Stundu skaits

120

Teorija

28

Laboratorijas darbi

50

Patstāvīgie darbi

42

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir veidot zināšanas par instrumentālo analīzes metožu teorētiskajiem pamatiem, attīstīt prasmes un iemaņas ķīmiskās analīzes veikšanā ar instrumentālajām analīzes metodēm, attīstīt prasmi apstrādāt, noformēt un interpretēt analīžu rezultātus.

Kursa apraksts  plāns

1. Instrumentālo analīzes metožu pamatjautājumi

2. Optiskās analīzes metodes

3. Elektroķīmiskās analīzes metodes

4. Hromatogrāfiskās analīzes metodes

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums ir obligāts, kursa darba izpilde (50%), laboratorijas darbi: visi nostrādāti un ieskaitīti (50%).

Kredītpunkti

3

Stundu skaits

120

Teorija

50

Semināri un praktiskie darbi

18

Laboratorijas darbi

10

Patstāvīgie darbi

42

Kursa anotācija

Mācību kursa teorētiskā daļa aptver fizikālās un koloidālās ķīmijas svarīgākus tematus, to pamatjēdzienus un likumsakarības, dod priekšstatus par fizikālo un ķīmisko procesu savstarpējo saistību, to izmantošanas iespējām, kā arī parada dažu fizikāli ķīmisko parādību tehnoloģisko nozīmi. Teorētisko zināšanu praktiskai pielietošanai paredzēti laboratorijas un praktiskie darbi. Patstāvīgie darbi sastāv pārsvarā no uzdevumiem, kas domāti konkrēto tematu dziļākai apguvei vai zināšanu un iemaņu nostiprināšanai.

Kursa plāns

1. Vielas uzbūve

2. Ķīmiskā termodinamika

3. Ķīmiskā kinētika un katalīze

4. Ķīmiskais līdzsvars

5. Šķīdumi

6. Elektroķīmija

7. Koloidālā ķīmija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums obligāts, 4 obligāti kontroldarbi (50%). Laboratorijas darbi: 10 nostrādāti un ieskaitīti. Eksāmens rakstveida (50%).

Kurss                                                              Biotehnoloģija                                               

Kredītpunkti                                                             6 kp                                                                

Stundu skaits                                                           240                                                     

Teorija                                                                       82

Semināri un praktiskie darbi                                  14

Laboratorijas darbi                                                  60

Patstāvīgie darbi                                                     84

Priekšzināšanas   Neorganiskā ķīmija, Organiskā ķīmija, Fizika, Bioloģija, Mikrobioloģija, Bioķīmija

Studiju kurss paredzēts biotehnoloģisko procesu, tehnoloģisko iekārtu darbības principu izpratnes un projektēšanas iemaņu veidošanai, izmantojot mūsdienīgos tehnoloģiju sasniegumus un IT iespējas. Sevišķa vērība tiek vērsta jebkura tehnoloģiskā procesa pamatprincipiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts, 12 starppārbaudījumi (25%), laboratorijas darbi un praktiskie darbi (25%), eksāmens (35%), kursa projekts (15%).

Nosacījumi eksāmena kārtošanai:

Eksāmens 4. semestrī. Jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem un uzrakstītiem visiem starppārbaudījumiem, iesniegtiem visiem patstāvīgiem un praktiskiem darbiem, kā arī aizstāvētam kursa projektam.

Kursa plāns

 1. Ievads biotehnoloģijā.

2. Biotehnoloģiskās ražošanas pamatprocesi.

3. Pārtikas biotehnoloģija.

4. Biofarmācija.

5. Olbaltumvielu preparātu, aminoskābju un  lipīdu biotehnoloģiskā iegūšana.

6. Lauksaimniecības(agronomiskā) biotehnoloģija.

7. Augu biotehnoloģija.

8.  Bioremediacija jeb vides atveseļošana.

9. Biotehnoloģijas inovācijas kosmetoloģijā.

10. Notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana.

11. Modernās biotehnoloģijas virzieni.

12. Ievads bioenerģētika.

13. Jūras produktu biotehnoloģija.

14. Kursa darbs/pētnieciskais darbs.Kursa anotācija

Kursa mērķis ir apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mikrobioloģijā, kuras nepieciešamas pārtikas produktu kvalitātes kontrolē un mikroorganismu izmantošanā pārtikas rūpniecībā. Kursa pirmajā daļā tiek apgūti vispārīgās mikrobioloģijas pamatjautājumi un laboratorijas darbu tehnika. Kursa otrajā daļā tiek padziļināti izskatīti pārtikas mikrobioloģijas jautājumi: mikroorganismu izmantošana pārtikas rūpniecībā, pārtikas produktu un to izejvielu mikroflora, patogēnie mikroorganismi, mikroorganismu apkarošana pārtikas rūpniecībā,  pārtikas produktu mikrobioloģiskās kvalitātes prasības. Laboratorijas darbu laikā studenti apgūst mikroorganismu kultivēšanas, identificēšanas un mikrobioloģiskās kvalitātes testēšanas pamatmetodes, kuras tiek izmantotas pārtikas rūpniecībā produktu kvalitātes kontrolē.


Kredītpunkti        2

Stundu skaits      75


Kursa anotācija

Datorikas kursā iekļautas tēmas studentu iemaņu un prasmju darbam ar datoru, kas bija iegūtas vidusskolas informātikas nodarbībās, attīstīšanai un pilnveidošanai.